Σχετικά με εμάς

Μάθετε περισσότερα για το έργο EASIER

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στις χειρουργικές και επεμβατικές διαδικασίες έχουν οδηγήσει στην εδραίωση ελάχιστα επεμβατικών διαδικασιών και παρεμβάσεων που ελαχιστοποιούν το τραύμα στους ασθενείς ενώ μεγιστοποιούν τη θεραπευτική/διαγνωστική αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, η οδός προς την εκμάθηση αυτών των διαδικασιών είναι μακρύς και γεμάτος προκλήσεις, όπου οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να υποβληθούν σε μακροχρόνιες μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση.


Προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος, οι υποψήφιοι πρέπει να αποκτήσουν μια σειρά τεχνικών και μη τεχνικών (γνωστικών, λήψης αποφάσεων) δεξιοτήτων. Η διαδικασία ξεκινάει κατά τη διάρκεια του ιατρικού πτυχίου, στο οποίο η θεωρητική γνώση μεταδίδεται παραδοσιακά μέσα από επί τόπου μαθήματα. Ωστόσο, η πραγματική κατάρτιση ξεκινάει κατά τη διάρκεια της κατάρτησης, όταν οι υποψήφιοι τοποθετούνται υπό καθοδήγηση για να αναπτύξουν τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες λήψης αποφάσεων. Η διαδικασία αυτή, που είναι γνωστή ως το πρότυπο Halstedian (“see one, do one, teach one”), θεωρείται σήμερα (1) ότι καταναλώνει χρόνο και πόρους τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους μέντορες, οι οποίοι πρέπει να ενσωματώσουν τη μάθηση στην κλινική πρακτική. και (2) ότι είναι υποκειμενική, αφού η αξιολόγηση της ικανότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον μέντορα. Επιπλέον, υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση που απαιτεί εκπαίδευση ασφαλή για τους ασθενείς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πιστοποίηση ειδικευμένων επαγγελματιών.
Κατά συνέπεια, τα εκπαιδευτικά παραδείγματα μετατοπίζονται προς νέα δομημένα προγράμματα που αποσκοπούν: (1) στην παροχή μέσων για εκμάθηση και κατάρτιση σε περιβάλλοντα χωρίς ασθενείς, (2) στην προσαρμογή στο πρόγραμμα των φοιτητών και (3) στην αντικειμενική αξιολόγηση των διαφόρων δεξιοτήτων. Σε αυτήν την αλλαγή, η τεχνολογικά βελτιωμένη μάθηση (TEL) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, τόσο για την τεχνική μάθηση (προσομοίωση εικονικής πραγματικότητας, παρακολούθηση οργάνων για ανάλυση κίνησης κλπ.), όσο και για τη μη τεχνική μάθηση (e-learning, επαυξημένα βίντεο, κ.λπ.). Τα κέντρα κατάρτισης και τα νοσοκομεία ενσωματώνουν το TEL στα μαθησιακά τους προγράμματα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωσή τους και τη χρήση τους, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις οικονομικές δυνατότητες των κέντρων και από τις επιλογές των χρηματοδοτών και όχι από την ίδια την παιδαγωγική τους αξία.


Αυτή η ποικιλομορφία αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο ζήτημα: την έλλειψη ενός κοινού ευρωπαϊκού παιδαγωγικού πλαισίου για την εκμάθηση και διαπίστευση των χειρουργικών και επεμβατικών δεξιοτήτων. Ως εκ τούτου, εναπόκειται σε κάθε χώρα να καθορίσει πρότυπα σπουδών και ικανοτήτων, τα οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο στην κινητικότητα του επαγγελματία σε ολόκληρη την ΕΕ.


Η Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Γνώσης για την Καινοτόμο Εκπαίδευση Χειρουργικών και Επεμβατικών Δεξιοτήτων (Knowledge Alliance for Innovative Education of Surgical and Interventional Skills - EASIER) προτείνει μια καινοτόμο προσέγγιση για τη χειρουργική και επεμβατική διδασκαλία και μάθηση βασισμένη στην τεχνολογικά βελτιωμένη μάθηση (TEL). Το έργο EASIER θα εκμεταλλευτεί τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και άλλων στοιχείων που συνδέονται με την τεχνολογικά βελτιωμένη μάθηση (εικονική πραγματικότητα, επαυξημένα βίντεο, κ.λπ.) για να παρέχουν στους φοιτητές και τους μέντορες μια ολοκληρωμένη λύση για προγραμματισμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πρόσβαση στην πανταχού παρούσα μάθηση και παρακολούθηση της προόδου διαφορετικών δεξιοτήτων. Η προτεινόμενη λύση θα βασιστεί σε ένα επικυρωμένο πλαίσιο μάθησης, βασισμένο στο παιδαγωγικό μοντέλο που αναπτύχθηκε στο LLP πρόγραμμα MISTELA, το οποίο εφαρμόστηκε επιτυχώς στην εκμάθηση των γνωστικών δεξιοτήτων ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (MIS). Αυτό θα θέσει τη βάση για μια στρατηγική στην ΕΕ για ένα κοινό πρόγραμμα βασισμένο στο TEL που θα προσφέρει διαρθρωμένη μάθηση και αξιολόγηση, που θα συμβάλει στην πτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε ολόκληρη την ήπειρο, ευνοώντας έτσι την κινητικότητα επαγγελματιών, καθώς και την ανταλλαγή και τη συνδημιουργία της γνώσης.


Όλοι οι εταίροι της Κοινοπραξίας έχουν κοινό στόχο: την ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού προτύπου για τη χειρουργική και την επεμβατική μάθηση που υποστηρίζεται από την αποτελεσματική χρήση του TEL. Ως κοινοπραξία, οι εταίροι έχουν πλήρη επίγνωση των αναγκών της χειρουργικής και της επεμβατικής εκπαίδευσης και του αντίκτυπου που μπορεί να έχει ένα τέτοιο έργο στον τομέα αυτό. Η χειρουργική μάθηση βασισμένη στο TEL έχει αυξηθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια, συχνά σε υψηλότερο ποσοστό από εκείνο των προγραμμάτων μάθησης που προσπαθούν να συμβαδίσουν με αυτό. Δεν υπάρχει παιδαγωγική συναίνεση σχετικά με τη χρήση τους και οι μελέτες επικύρωσης παρουσιάζουν συχνά αποκλείνοντα αποτελέσματα. Το EASIER θα παρέχει στα Ευρωπαϊκά ιδρύματα κατάρτισης ένα εκπαιδευτικό σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) βασισμένο στην παιδαγωγική εκπαίδευση. Προκειμένου να οικοδομηθεί, η Κοινοπραξία περιλαμβάνει ένα μείγμα ιδιωτικών και δημόσιων ιδρυμάτων που προέρχονται από τα πεδία της χειρουργικής μάθησης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), και της παιδαγωγικής συμβουλευτικής.


Οι στόχοι του EASIER ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη στρατηγική των συμμετεχόντων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Χειρουργική Εκπαίδευση, που είναι επικεντρωμένα στη χειρουργική και την επεμβατική εκπαίδευση. Αυτά τα ιδρύματα (CCMIJU - Ισπανία, DSRT-SU - Ουγγαρία, MEDIS - Ρουμανία) συμμετέχουν στην κατάρτιση νέων επαγγελματιών στις αντίστοιχες χώρες τους, σύμφωνα πάντα με τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα. Ως εκ τούτου, πρέπει πάντα να διατηρούνται στην αιχμή της τεχνολογίας όσον αφορά στις χειρουργικές και επεμβατικές τεχνικές, παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες μάθησης. Επιπλέον, πρέπει πάντα να προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι οι φοιτητές θα γίνουν άκρως ικανοί επαγγελματίες, ώστε να ασκούν το επάγγελμα με ασφάλεια σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στον κόσμο.


Οι τεχνολογικοί και παιδαγωγοί εταίροι στο έργο είναι: τα Τεχνολογικα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα UPM - Ισπανία, TUDELFT - Ολλανδία, Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) - Κύπρος, και οι εταιρείες CYRIC - Κύπρος, SIMENDO, MediShield - Ολλανδία, EVR - Ισπανία. Τόσο τα Πανεπιστήμια όσο και οι Ολλανδικές εταιρίες έχουν κοινό ενδιαφέρον για την έρευνα, ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση νέων λύσεων TEL στην χειρουργική και επεμβατική εκπαίδευση. Στο EASIER, δεν βρίσκουν μόνο τα μέσα για την δημιουργια νέων στρατηγικών συμπράξεων στον τομέα, αλλά και μια ευκαιρία να φέρουν μαζί τις τεχνολογίες τους και να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη λύση TEL για χειρούργους και επαγγελματίες επεμβατικής από όλη την Ευρώπη. Η κοινοπραξία αποτελεί επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη και τη δημοσιοποίηση των εμπορικών σημάτων τους. Τέλος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Everis και η CYRIC, ως εμπειρογνώμονες στη παιδαγωγική και την ηλεκτρονική μάθηση, θα επωφεληθούν επίσης από την τεχνογνωσία που παράγεται στο έργο αξιοποιώντας το παιδαγωγικό μοντέλο και το LMS.


Η Κοινοπραξία εναρμονίζεται πλήρως με τις πολιτικές της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το EASIER απευθύνεται κυρίως στους μεταπτυχιακούς τίτλους (master / doctorate) και δεσμεύεται για τους ίδιους στόχους που ορίζει η διαδικασία της Μπολόνια όσον αφορά την ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και τη διευκόλυνση της μελέτης, της μάθησης και της αναγνώρισης των προσόντων. Το παιδαγωγικό μοντέλο MISTELA, στο οποίο θα βασιστεί το έργο, καθιέρωσε έναν οδικό χάρτη για τον καθορισμό και την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που υποστηρίζονται από τη χρήση του TEL, καθώς και συστάσεις σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ και τον προσδιορισμό του διδακτικού περιεχομένου σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Στο EASIER, οι ΤΠΕ και οι συναφείς τεχνολογίες προτείνονται για την παροχή ευέλικτης, πανταχού παρούσας μάθησης των τεχνικών, των γνωστικών και των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων. Η πρόταση ενός κοινού παιδαγωγικού μοντέλου που περιγράφει κατευθυντήριες γραμμές για την απόκτηση όλων αυτών των δεξιοτήτων θα συμβάλει στην τυποποίηση της μάθησης και της διαπίστευσης σε όλη την ΕΕ, διευκολύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων και την κινητικότητα των επαγγελματιών.


Εδώ βρίσκονται τα Πακέτα Εργασίας του EASIER:

Αριθμός Πακέτου Εργασίας (WP)

Τίτλος Πακέτου Εργασίας

WP1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

WP2

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

WP3

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

WP4

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

WP5

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

WP6

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

WP7

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

WP8

ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

WP9

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ