Συνδέσεις

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προηγούμενα έργα που οδήγησαν στο EASIER

MISTELA –Minimally Invasive Surgical pedagogical model based on video Technology Enhanced Learning

Το MISTELA στοχεύει στην καθιέρωση κοινής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού πλαισίου ελάχιστης διεισδυτικής χειρουργικής της ΕΕ (MIS). Η ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών και διαδικασιών MIS εγείρει νέες απαιτήσεις για αρχική και δια βίου χειρουργική κατάρτιση. Τα παλιά μοντέλα που βασίζονται στο μοντέλο μαθητείας ("δείτε ένα, κάντε ένα, διδάξτε ένα") πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στα δομημένα προγράμματα για όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένης της γνωστικής, της κινητικότητας και της κρίσης). Ωστόσο, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή συναίνεση σχετικά με το πλαίσιο μάθησης MIS και εναπόκειται στις περιφερειακές υπηρεσίες να καθορίσουν τα κριτήρια διαπίστευσης.

Το παιδαγωγικό πλαίσιο του MISTELA θα είναι σύμφωνο με τις συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες των χειρουργικών επαγγελματιών, προκειμένου να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στις δεξιότητες MIS. Επιπλέον, το μαθησιακό μοντέλο θα ενθαρρύνει τη συνεργασία και τη συμμετοχή των ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης, επιτρέποντας την επίσημη, μη τυπική και άτυπη μάθηση. Ένα κοινό πρόγραμμα μάθησης MIS θα εγγυάται επίσης τα βασικά πρότυπα διαπίστευσης σε επίπεδο ΕΕ και θα διευκολύνει την κινητικότητα των επαγγελματιών εντός της Ένωσης.

Έργο KTS (Kheiron Training System)

Ο κύριος στόχος του έργου KTS είναι να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να επικυρώσει ένα σοβαρό παιχνίδι (serious game) και το υποστηρικτικό υλικό προκειμένου να παρέχει στους φοιτητές ιατρικής και τους (νέους) χειρουργούς μια καινοτόμο προσέγγιση βασισμένη στις ΤΠΕ για την εκπαίδευση βασικών ψυχοκινητικών δεξιοτήτων στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (MIS). Το σοβαρό παιχνίδι KTS θα βασίζεται σε υπάρχοντες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε ένα "κιβώτιο εκπαίδευσης" (που ονομάζεται "box-trainer") έτσι ώστε η διαδικασία κατάρτισης των χειρουργικών δεξιοτήτων να ενισχυθεί μέσω των ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι στα αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων της κοινοπραξίας για να προσαρμόσουν το σοβαρό παιχνίδι στις διαφορετικές γλωσσικές ανάγκες και να αυξήσουν έτσι την αποδοχή του. Ως εκ τούτου, με αυτό το έργο θα αναπτυχθούν καινοτόμο υλικό, υπηρεσίες, παιδαγωγικές τεχνικές και πρακτικές που βασίζονται στις ΤΠΕ στον τομέα της κατάρτισης των ψυχοκινητικών χειρουργικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της ΕΕ. Οι φοιτητές ιατρικής και οι (νέοι) χειρουργοί θα λάβουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ενισχυμένο με ΤΠΕ που θα βασίζεται σε σοβαρά παιχνίδια που θα περικλείουν παραδοσιακά συστήματα επιτόπιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με το πρόγραμμα KTS, οι φοιτητές ιατρικής θα έχουν πρόσβαση στη χειρουργική νωρίτερα και οι (νέοι) χειρουργοί θα μπορούν να εκπαιδεύονται περισσότερες ώρες χωρίς να μετακινούνται σε εξειδικευμένα κέντρα κατάρτισης, μειώνοντας έτσι όχι μόνο το χρόνο και το κόστος, αλλά υιοθετόντας και μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην εκπαίδευσή τους. Επιπλέον, θα καταβληθούν προσπάθειες για την εισαγωγή του σοβαρού παιχνιδιού στα προγράμματα σπουδών χειρουργικής κατάρτισης.


 

Επαγγελματικό Προφίλ του Χειρουργού Εκπαιδευτή: Train-the-Trainer-Curricula (SurgTTT)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus «Επαγγελματικό Προφίλ του Χειρουργικού Εκπαιδευτή: Επιμορφωτικά Προγράμματα Εκπαιδευτή (SurgTTT)», σε συνεργασία με την ISTT (Τεχνολογίες Καινοτομίας Χειρουργικής Εκπαίδευσης) με το CCMIJU (Jesse Usón Minimally Invasive Surgery Center, Cáceres/Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Semmelweis (Τμήμα Χειρουργικής Έρευνας και Τεχνικών, Βουδαπέστη/Ουγγαρία) και το Ίδρυμα Medis (Εθνική Ιατρική Εταιρεία Campina/Ρουμανία), ένα ευρωπαϊκό πρότυπο και πρόγραμμα σπουδών για την παιδαγωγική και διδακτική εκπαίδευση χειρουργών θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί. Το προφίλ και το πρόγραμμα σπουδών θα συμπληρωθούν από μια πολυγλωσσική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.
Ιστορικό
Ενώ η μελέτη της ανθρώπινης ιατρικής στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα δομημένη και ρυθμιζόμενη, δεν υπάρχουν τυποποιημένα προγράμματα σπουδών και μεθοδολογίες διδασκαλίας για εξειδικευμένη ιατρική εκπαίδευση στις περισσότερες χώρες - περιστάσεις που έχουν επικριθεί όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Το διδακτικό προσωπικό στην κλινική πράξη είναι συνήθως έμπειροι χειρούργοι που επιλέχθηκαν αποκλειστικά σύμφωνα με τη χειρουργική τους εμπειρία. Το προηγούμενο ερευνητικό πρόγραμμα iTOM έδειξε ότι η βελτίωση της εξειδικευμένης ιατρικής κατάρτισης πρέπει να ξεκινήσει για τη βελτίωση των παιδαγωγικών-διδακτικών ικανοτήτων του εκπαιδευτικού χειρουργού.